logo-jutec logo_jutec logo_jutec_akcesoria

Pojęcie ochrony pracy (BHP) obejmuje przedsięwzięcia służące ochronie zatrudnionych przed zagrożeniami dla zdrowia i życia, wynikającymi z wykonywanej pracy. Celem jest zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom oraz jak najlepsza ochrona pracowników. Najważniejszym przedsięwzięciem ochronnym jest certyfikowane wyposażenie ochrony osobistej (PPE) JUTEC.

 

W przypadku PPE należy zwracać uwagę na następujące oznakowanie:

ZNAK CE

to oznakowanie zgodnie z prawem UE dla określonych produktów, związane z ich bezpieczeństwem. Przez naniesienie znaku CE producenci potwierdzają, że ich produkty spełniają obowiązujące dyrektywy Unii Europejskiej.

ZNAK KAT

Zgodnie z europejską dyrektywą o wyposażeniu ochrony osobistej (89/686/EWG) zarówno rękawice ochronne, jak i pozostałe elementy wyposażenia ochrony osobistej są pogrupowane w trzy kategorie.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Deklaracja zgodności WE to potwierdzenie producenta, że wprowadzony przez niego na rynek produkt spełnia podstawowe wymagania BHP i bezpieczeństwa wszystkich obowiązujących dyrektyw europejskich, czyli że jest z nimi zgodny. Deklaracja zgodności WE stanowi podstawę do oznakowania produktu znakiem CE.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA TYPU WE

To zaświadczenie dokumentuje zgodność typu z obowiązującym wymaganiami dyrektywy (obecnie 89/686/EWG; wyposażenie ochrony osobistej). Uwaga: certyfikat tkaniny nie zastępuje świadectwa dopuszczenia typu WE! Kompletna certyfikacja wymaga obu zaświadczeń.

INFORMACJE PRODUCENTA

Informacje producenta dotyczące PPE muszą zostać przedłożone użytkownikowi w języku jego kraju pisemnie bądź udostępnione do pobrania drogą elektroniczną.

Wymagane są następujące dane:

Nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela

Oznaczenie produktu Informacja o dostępnych rozmiarach

Odsyłacz do wiążących norm europejskich

Podanie piktogramu klasy zagrożenia

Instrukcje czyszczenia

OZNACZENIA PRODUKTÓW

Zgodnie z dyrektywą PPE 89/686/EWG na etykiecie „produktów kategorii III” muszą znajdować się następujące treści i informacje! Dzięki współpracy z renomowanymi placówkami certyfikacyjnymi gwarantujemy Państwu i Państwa pracownikom bezpieczeństwo, wymagane przez zawodowe stowarzyszenie ubezpieczeń wypadkowych. Otrzymują Państwo nie tylko certyfikaty i świadectwa dopuszczenia typu, lecz także listy kontrolne oraz analizy w następujących zakresach:

analiza miejsca pracy

analiza zagrożeń

raporty testowe

analiza niebezpieczeństwa

analiza zapotrzebowania

certyfikat_04 certyfikat_05 certyfikat_06 certyfikat_03 certyfikat_02